PIZZERIE Krosno i okolice DANIA na telefon O JEMY KONTAKTREGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU JEMY.KROSNOCITY.PL

I. WSTĘP

1. Serwis internetowy prowadzony jest przez Wydawcę Krośnieńskiego Portalu Informacyjnego KrosnoCity.pl.

2. Regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.jemy.krosnocity.pl.

3. Użytkownikiem serwisu jest osoba odwiedzająca www.jemy.krosnocity.pl.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis www.jemy.krosnocity.pl jest serwisem informacyjnym, umożliwiającym swoim użytkownikom udostępnianie informacji na temat lokali gastronomicznych i ogółu zagadnień związanych z pizzą i pozostałymi daniami na wynos w Krośnie i powiecie krośnieńskim.

2. Dostęp do serwisu możliwy jest za pośrednictwem publicznej sieci Internet i korzystanie z jego zawartości jest bezpłatne.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby), serwis będzie niedostępny.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

1. Wszelkie prawa do serwisu www.jemy.krosnocity.pl i jego stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do własności intelektualnej, elementów tekstowych, wizualnych tj. grafika, zdjęcia są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednich podmiotów (Partnerów), których materiały na podstawie umowy - współpracy z Właścicielem są udostępniane na stronach serwisu, chyba że z wyraźnego zastrzeżenia wynika co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe.

2. Każdy element serwisu podlega ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej.

3. Korzystanie z wszystkich elementów zawartych na stronach serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów.

4. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu oraz z jego zawartości wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz Partnerów, których utwory na podstawie umowy współpracy z Właścicielem są udostępniane przez serwis.

5. Jakiekolwiek inne korzystanie z utworów udostępnianych na stronach serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub Partnerów, których utwory na podstawie umów z Właścicielem podlegają ochronie) będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne lub karne.

6. Prawo do znaku towarowego www.krosnocity.pl przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela.

7. Wszystkie informacje udostępniane na stronach serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania ich na stronach serwisu.

VI. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

1. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu www.jemy.krosnocity.pl oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji.

2. Właściciel nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji umieszczonych w serwisie.

3. Właściciel nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w serwisie informacja sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.

4. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu ponoszą Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu.

5. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak: formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu, bądź też jego czasowej niedostępności, powstałe w wyniku braku dostępu do serwisu lub utraty informacji, treści, na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów serwisu lub ingerencji osób trzecich.

7. Właściciel nie będzie uznawać żadnych gwarancji, chyba że wynikać będą z niedotrzymania warunków regulaminu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

1. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w serwisie www.jemy.krosnocity.pl treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do publikacji w serwisie www.jemy.krosnocity.pl banerów oraz linków (adresów url) do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki mogą prowadzić do stron przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź Partnerów. Korzystając z baneru lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.

3. Właściciel ma prawo dokonywać zmian warunków użytkowania systemu, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych lub będzie to służyć poprawie atrakcyjności systemu oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu.

4. Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania serwisu, a w szczególności: zmian wyglądu stron serwisu, zmian funkcji stron serwisu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Regulaminu dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich Użytkowników odwiedzających serwis www.jemy.krosnocity.pl na stronie serwisu.

2. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela serwisu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
© KrosnoCity.pl | Regulamin | Współpraca | Reklama na KrosnoCity.pl